© Stephan Meurisch, Langstreckengeher & Abenteurer